Dana Zemtsov’s Dutch Viola Music CD Project

Kristofer G. Skaug, DVS

English version below! Follow this link.

De jonge nederlandse altvioliste Dana Zemtsov begint dit voorjaar aan de opname van een album met nederlandse altvioolmuziek, waaronder de concerten van Badings en Koetsier, met Phion (Philharmonie Oost- Nederland) en dirigent Shizuo Kuwahara. Ook neemt ze de altvioolsonate van Badings op met pianiste Anna Fedorova.

Om het project financieel rond te krijgen, heeft ze met steun van de Zemtsov-stichting een crowdfundingcampagne gestart. Reden voor de DVS om telefonisch even contact te zoeken om wat meer te weten te komen hierover. Ik tref Dana aan in de koffiepauze van een hectische Zemtsov masterclassweek, die dit jaar voor het eerst geheel virtueel plaats vindt.  

DVS: Wat een spannend project – op welke termijn gaat dit gerealiseerd worden, als de crowdfunding slaagt?

We gaan nu in maart al opnemen, Channel Classics (haar label, red.) heeft bijna alles al geregeld. Ik moet wel zelf de kosten voor de dirigent en de uitvoeringsrechten dragen, en het liefst zorgen voor een beetje promotie. Want vooral voor dit soort onbekende concerten heb je een beetje extra aandacht nodig. Daarom is het PR-budget zo hoog. Als we minimaal €7,000 ophalen, dan kunnen we de CD al in het najaar klaar hebben.

DVS: Hoe is dit idee ontstaan, en waarom is juist nu een goed moment om door te pakken?

We hebben al heel lang gepraat over dit idee, zowel de directie van Phion en chefdirigent Otto Tausk waren al ontzettend enthousiast over dit project, en we waren al een tijdje bezig om een datum te zoeken. Normaal had ik nog lang kunnen wachten op een beschikbaar orkest, maar “dankzij” de Corona-pandemie hebben de orkesten geen concerten, terwijl ze wel budget hebben voor projecten. Daar valt ook opnamewerk onder, dus nu kon het opeens. Dus moest ik ook opeens heel snel gaan studeren om op tijd klaar te zijn!

DVS: Maar deze week heb je niet zoveel tijd om te studeren…? 

Nee, door de Zemtsov Masterclassweek, met 45 deelnemers (en dus bijna evenveel keer lesgeven) – mijn eigen studeersessies moet ik nu een beetje tussendoor inplannen.

DVS: En waar wordt het allemaal opgenomen?

In Muziekcentrum Enschede. En ik ga nog met Anna (Fedorova) de sonate van Henk Badings opnemen in de Stadsgehoorzaal Leiden.

DVS: Dus er staan drie stukken op het programma: Het Concertino van Koetsier, het concert van Badings en de sonate van Badings.

Precies, en ook nog de Pavane van Arne Werkman, waarvan de pianobegeleiding in dit geval georkestreerd is. Dat wordt een mooie “extra”. Dus alles bij elkaar is het echt een Nederlands project.

DVS: Hoe ben je in aanraking gekomen met het concert van Badings?

Ik heb het voor het eerst echt live gehoord met Nobuko Imai als soliste, dat was echt geweldig. Ik was toen nog maar 13 jaar oud of zo, maar ik dacht gelijk “wow, dit is een heel goed stuk!”. Het concert bevat veel klankexperimenten, met clusters en kwarttonen, octatonische toonladders, en etnische elementen (bijvoorbeeld gamelanmuziek, Badings was geboren op Java – red.).

DVS: En de sonate van Badings, heeft die verbindingspunten met zijn altvioolconcert?

Nou, de sonate is eigenlijk heel anders, de stijl is meer impressionistisch, bijna romantisch. Het tweede deel van de sonate en het concert lijken ergens wel een klein beetje op elkaar. Maar de sonate is ook heel bijzondere muziek, het heeft ook die magische sferen van Badings, waar je “stiltes” hoort in combinatie met harmonieën, zoals een kwint die verdwijnt in een stilte. Dat heeft hij in het concert ook wel. En er zijn ook karakter-overeenkomsten: Het derde deel van de sonate is heel pittig, een soort duivels dansje; soms een beetje onhandig geschreven voor altviool, veel “tussen de noten” en heel snel. Ik ben heel benieuwd wat mensen vinden van dit stuk, wat mij betreft verdient het een plek in het repertoire. Een heel dynamisch stuk.

DVS: Het Concertino van Jan Koetsier, dat wordt een ware CD-première?

Ja, dat is echt een ontdekking – soms denk je bij dit soort onbekende stukken, dat er misschien een reden is waarom het niet eerder opgenomen is. Maar bij dit stuk kan ik geen muzikale redenen bedenken. Het is heel compact, en heeft hele sterke ideeën, het is echt een heel goed stuk! Koetsier schrijft hele boeiende muziek, ik heb ook zijn 1e symfonie gehoord op YouTube, waar hij zelf het Concertgebouworkest dirigeert. Hij was een tijdje tweede dirigent van dit orkest, naast Mengelberg. Geweldige muziek, en geweldig gedirigeerd!

DVS: Wel goed om aandacht te richten op deze stukken, om het bewustzijn te vergroten van wat er zoal bestaat in de nederlandse altvioolliteratuur.

Jazeker, en volgens mij verdienen deze stukken ook internationaal meer aandacht. Het zijn belangrijke bijdragen aan het repertoire voor ons instrument. Ik hoop dat meer altviolisten deze stukken gaan oppakken en spelen, ze zijn het echt waard! Niet alleen als een nationale cultuurverrijking dus,  het is universele en sterke muziek.

Het is soms moeilijk om mensen te leiden naar nieuwe muziek, maar ook voor mij was er een zekere drempel. Ik had de partituren van zowel Koetsier en Badings al jaren in huis. Het is heel moeilijk om onbekende muziek met een open vizier te benaderen, zonder bang te zijn dat het niet goed is. Je moet durven kijken en zoeken wat er in zit. Ik hoop wel dat men bij het luisteren deze muziek voelt binnenkomen, zoals dat bij mij is gebeurd!

~ x ~ x ~

Hier presenteert Dana zelf haar project:

En hier kun je makkelijk en snel doneren:
https://www.whydonate.nl/fundraising/stichtingzemtsov/en


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

English Version:

This spring, the young Dutch violist Dana Zemtsov will record an album with Dutch viola music, among others the concertos by Badings and Koetsier, with the Phion (Eastern Netherlands Philharmonic) orchestra, conducted by Shizuo Kuwahara. She will also record the Badings viola sonata, with pianist Anna Fedorova.

In order to secure the finances, the Zemtsov foundation backs her with a crowdfunding campaign. On behalf of the DVS, I called her to find out more. I found her in a short coffee break of the always-busy Zemtsov Masterclass week, which this year has been organized in an entirely virtual format.

DVS: What an exciting project – when will this all become reality, assuming the crowdfunding campaign succeeds?

We will start recording now, in March. Channel Classics (her recording label, red.) has already arranged almost everything. I have to secure the funds for the conductor and a bit of promotion. For this kind of unknown concertos, you really need a bit of extra effort to get public attention. That’s why the PR has been budgeted extra. If we can get around €7000,- with the crowdfunding, the CD can be ready for sale already this fall.

DVS: How did this idea arise, and why is just now a good moment to act on it?

We’ve been talking about this project for a long time. Both the management and chief conductor Otto Tausk of Phion were already very enthusiastic about this project, and we had been looking for possible dates for some time. Under normal circumstances I could have waited much longer for an opportunity, but “thanks to” the Corona pandemic, the orchestra have no concerts, while they do have some budget for project work. Recordings fall into that category, so suddenly the opportunity was there. So, I also had to start practising very quickly, to be ready in time!.

DVS: But this week you don’t have much time to study?

That’s right, due to the Zemtsov Viola Masterclass week, with 45 participants (and hence almost as many lessons to be given). I’ve had to plan my own study session in-between things.

DVS: And where will this all be recorded?

In Muziekcentrum Enschede. And I will record the Badings sonata with Anna (Fedorova) in the Stadsgehoorzaal Leiden.

DVS: So there are three pieces programmed: Koetsier’s Concertino, the Badings concerto and sonata.

Exactly, and also the Pavane by Arne Werkman, where the piano accompaniment in this case has been orchestrated. That will be a beautiful “extra”. All in all it is truly a Dutch project!

DVS: How did you get acquainted with the Badings concerto?

I first heard it live, with Nobuko Imai as a soloist – that was fantastic. I was only about 13 years old at the time, but I immediately thought “wow, this is a really good piece!”. The concerto contains a lot of sound experiments, with clusters and quarter tones, octatonic scales and ethnic elements (e.g. Indonesian gamelan music – Badings was born on Java, red.).

DVS: How about the Badings sonata, does it have commonalities with his concerto?

Well, the sonata is actually very different, the style is more impressionist, almost romantic. The second movements of the sonata and concerto are a little bit similar. The sonata is anyway very extraordinary music, it has those magical Badings atmospheres, where you hear “silences” in combination with harmonies, for example a fifth that disappears in a silence. You can hear those kinds of effects in his concerto, too. And there are some parallels in the characters: The third movement of the sonata is very fiery, a kind of devilish dance; at certain points the writing is uncomfortable for the viola, a lot of stuff happening “between the notes”, and very rapidly. I am truly wondering what people will say about this piece, but in my opinion it deserves a permanent place in our repertoire. It is very dynamic.

DVS: The Concertino by Jan Koetsier will be a true recording premiere?

Yes, that is really a discovery – sometimes you think that there must be a reason why these unknown pieces haven’t been recorded. But in this case I cannot think of a musical reason. The Concertino is really a very good piece! Koetsier writes very enjoyable music, I heard his 1st symphony on YouTube, where he himself conducts the Concertgebouw orchestra. He was assistant conductor for this orchestra for some time, next to Mengelberg. Great music, and great conducting!

DVS: It is good to draw attention to these pieces, to increase the awareness of Dutch viola literature.

For sure, and in my opinion these pieces also deserve more attention internationally. They are important contributions to our viola repertoire. I hope that more violists will play them, they are really worth it! Not only as an enrichment of national culture, it is universal and very strong music.

It is sometimes difficult to lead people to new music, but also for me there was a certain threshold. I had access to the scores for Koetsier and Badings for years. But it is hard to approach unknown music with an open visor, without fear of getting it wrong. You have to dare to look for what’s inside. I really hope that the audience will feel the impact of this music, as it happened with me!

~ x ~ x ~

Dana presents her project:

You can donate to Dana’s crowdfunding campaign here:
https://www.whydonate.nl/fundraising/stichtingzemtsov/en