DVS – Jullie zijn aan de beurt!

English version below! Follow this link.

De Dutch Viola Society timmert al 5 jaar aan de weg om de altviool in Nederland te promoten en altviolisten met activiteiten te stimuleren. Daartoe worden er lezingen, workshops, masterclasses en recitals georganiseerd voor en door altviolisten.

Het DVS-bestuur bestaat echter nog altijd uit slechts een handjevol fanatiekelingen, die ook nog eens toevallig allemaal in Zuid-Holland wonen. Ondanks alle goede voornemens blijkt dat wij fysiek niet in staat zijn om in alle 12 provincies activiteiten te organiseren – en dit gaat ons ook nooit lukken zonder jullie hulp!

Jouw initiatief is van cruciaal belang om het aanbod van altviool-activiteiten te verbreden in heel Nederland! Dus – heb je een idee voor een activiteit (lezing, workshop, masterclass, recital) die je zelf wilt organiseren? Deel dit idee met ons door het aanvraagformulier in te vullen!. De DVS zal verdienstelijke ideeën ondersteunen met een financiële bijdrage en PR.

Kom op – we wachten in spanning op nieuwe en originele initiatieven!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

English Version:

The Dutch Viola Society has been working to promote the viola in The Netherlands for the past 5 years. One of the ways we do that is by organizing activities such as lectures, workshops, masterclasses and recitals

The board of the DVS still consists of just a handful of fanatics, however. And coincidentally we all live in the province Zuid-Holland. In spite of all good intentions, it has become clear that we are physically unable to organize activities in all 12 provinces of The Netherlands – and that we also never will be able to do this withouth your help!

Your initiative is of vital importance in order to expand the offerings of viola related activities in The Netherlands! So – do you have an idea for an activity (lecture, workshop, masterclass, recital) which you would like to organize youself? Share your idea with us by filling in the activity support request form! The DVS will support meritable proposals with a financial contribution as well as publicity.

Come on – we are waiting expectantly for new and original initiatives!


De IVC 2018 Website is Live!

De website voor het International Viola Congress 2018 in Rotterdam is nu eindelijk live!
Het adres is: www.ivcrotterdam2018.nl
Er staat nu al de “Call for Proposals“, waarmee je ideeën voor optredens kunt opsturen.

Voortaan zal ook alle verslaggeving over dit mega-project op de IVC-website plaatsvinden. De huidige DVS website blijft toegewijd aan alle overige altvioolonderwerpen.

 


Altvioolavond met Tanja Trede (Recensie)

Gehoord in Nieuwe Kerk Den Haag,
22 februari 2017
door Kristofer G. Skaug

English version below! Follow this link.

Het Residentie Orkest heeft een zwak voor altviolen. Vanavond mocht altvioliste Tanja Trede een programma ontwerpen met haar favoriete kamermuziek, waarin zij wordt bijgestaan door haar collega’s uit het orkest: Dorine Schade (fluit), Mara Oosterbaan en Cato Went (violen), Elisabeth Runge (altviool), Mileva Fialova en Roger Regter (cello), en Harry Donders (contrabas). Dat resulteerde in een heel bijzondere avond met de Tscjechische componist Ervin Schulfhoff in de hoofdrol.

Niet alleen was Schulhoff joods, entartete componist en fanatieke communist (“Absolute kunst is revolutie“); maar hij maakte het in de ogen van de Nazis helemaal bont door een staatsburgerschap van de Sovjet-Unie aan te vragen. In 1942 is hij in een concentratiekamp overleden, precies 75 jaar geleden dus.

Maar even terug naar het begin: Dvorak stond aan de wieg van de muzikale carriere van Schulhoff, daarom lijkt het logisch om het programma te laten beginnen met het Terzetto van Dvorak. Het is een leuk muziekje, maar vanavond kan het mij niet echt meeslepen.

Concertino van Schulhoff

Concertino van Schulhoff

Het Concertino van Schulhoff (voor piccolo/dwarsfluit, altviool en contrabas) daarentegen boeit vanaf de eerste maat. De enorme spanwijdte in toonhoogte, van de hoogste piccolonoten tot de diepste bas-snaar, zorgt voor een merkwaardig gevoel dat er zich rondom de middenstem (altviool) nog meer muzikale schijn-stemmen.roeren. Want het blijft bij 3 fysieke instrumenten en stemmen. Het volksdansje in het afsluitende “Allegro gaio” blijft lekker in mijn hoofd hangen.

We blijven nog even in trio-bezetting, nu voor de Serenade op.141a van Max Reger (die ook een leraar was van Schulhoff): fluit, viool en altviool. Het begint met een heel vrolijk thema, dat na een tijdje wordt omgezet in een fugatische passage. In het daaropvolgende Larghetto hoor je een heleboel dalende figuren met veel chromatiek. De altviool moet de bas-stem voor zijn rekening nemen. Dit is een heel mooi deel. Het slotdeel in 6/8 maat is speels en eigenlijk heel anders dan de stereotiep van Reger-muziek.

021

Serenade van Reger

Het zwaarste stuk van de avond – ook qua bezetting – is het Strijksextet op.45 van Schulhoff. Een heel spannend muziekstuk! Ik heb al sinds jaren een CD-opname in huis waar ik nooit goed naar heb geluisterd. Ga ik voortaan wel doen. In de mooie akoestiek van de Nieuwe Kerk zetten de musici een fantastisch mooie uitvoering neer. Hier zit veel angst en verdriet in verwerkt: herinneringen aan de eerste wereldoorlog dreunen door in het eerste deel met aggressieve cello-beuken. In het tweede deel komen we in een diep mysterieuze wereld terecht. Mooie kleurverschillen worden toegepast, er het spel wordt gekenmerkt door geduldig ademen en luisteren. Een twee-tels ostinato sterft langzaam uit doordat het ene na het andere instrument ophoudt met spelen, tot slot blijft alleen een cello over, die ook hapert, voordat de reprise wordt ingezet. Het scherzo is in 5/8 maat en klinkt heel uitbundig. Daarna keren we in het slotdeel terug naar de raadselsachtigheid van het tweede deel. Het is adembenemend mooi. Wanneer de muziek uitsterft blijft het publiek hopen dat het niet afgelopen is, maar dat is het helaas wel.

Grote dank aan de musici voor een mooie avond, en aan Tanja Trede in het bijzonder voor haar eigenzinnige programmakeuze!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
English Version

The Residentie Orchestra has a soft spot for violas. This evening, violist Tanja Trede was dealt a carte blanche to design a programme with her favorite chamber music, assisted by her colleagues from the orchestra: : Dorine Schade (flute), Mara Oosterbaan and Cato Went (violins), Elisabeth Runge (viola), Mileva Fialova and Roger Regter (cello), and Harry Donders (double bass). This resulted in a very special evening, centered around the Czech composer Ervin Schulfhoff.

Not only was Schulhoff a jew, an entartete (degenerated) composer and an avid communist (“Absolute art is revolution“); but he also requested a citizenship of the Soviet Union. This last deed got him sent to a concentration camp, where he died in 1942, exactly 75 years ago.

But back to the beginning: Dvorak had a seminal influence on the musical career of Schulhoff, so it seems logical to start tonight’s programme with Dvorak’s well-known Terzetto. It’s a sweet piece of music, but tonight it can’t really get a hold on me.

The Concertino by Schulhoff (for piccolo/flute, viola and double bass), on the other hand,  catches my interest from the very first bar. The enormous span of pitches, from the highest piccolo notes to the deepest bass-string, gives rise to a peculiar feeling that there are extra phantom voices buzzing around the middle voice (the viola). Yet there are undeniably only three physical instruments and voices. The country dance in the final “Allegro gaio” really sticks in my head.

We stay in a trio formation for the Serenade op.141a by Max Reger (who was also one of Schulhoff’s teachers): flute, violin and viola. It starts with a very merry theme, the after a while transforms into a fugue passage. In the subsequent Larghetto, a lot of descending lines with chromatic gradations can be heard. The viola needs to fill in as bass here. It is a very beautiful movement. The final movement in 6/8 measure is very playful and actually very far from the stereotypical Reger music.

The heaviest piece of the evening – also in terms of ensemble size – is the String Sextet op.45 by Schulhoff. A very interesting piece of music! I have had a CD recording of this piece for years, which I never listened closely to. I will do so from now on. In the luscious acoustics of the Nieuwe Kerk, the musicians give a fantastic performance. There is a lot of fear and sorrow worked into this music: memories of World War 1 echo through the first movement with aggressive cello strokes. In the second movement we arrive in a deeply mysterious world. Beautiful differences in tone colouring are applied, and the playing is characterised by patient breathing and listening. A two-beat ostinato slowly fades away as one player after another ceases to play – in the end only a cello remains, which also falters before the recapitulation comes. The scherzo is in a 5/8 measure, and sounds very exuberant. In the final movement thereafter, we return to the mysteriousness of the second movement. It is breathtakingly beautiful. As the music slowly fades out, the audience keeps hoping that it isn’t the end, but alas, it is.

Big thanks go to all the musicians for a wonderful evening, and to Tanja Trede especially for her original programming choices!

 


AVF 2017, Dag 5: Finale

door Kristofer G. Skaug
19/02/2017

English version below! Follow this link.

Docentenconcert

We zijn weer aangeschoven voor een matineeconcert op de late zondagochtend (12 uur) in de Sweelinckzaal, na een behoorlijk laat en nat feestje in Splendor gisteren.

Eerst spelen Marjolein Dispa, Francien Schatborn, Richard Wolfe en Jürgen Kussmaul samen het 3e concert voor 4 altviolen van Telemann. Vooral het rustige derde deel “Largo e staccato” spreekt mij aan. Er wordt ook met barokstokken gespeeld, dat komt in dit stuk de klankkleur en de luchtigheid van de noten ten goede.

060Maar het hoofdgerecht wat mij betreft komt met het strijkkwintet van Mozart in g kl.t. (KV516). Het mooiste van allemaal, en daarom gespaard als kers op de taart van het “Mozart-kwintet-marathon” van gisteren. Het altenkwintet bestaat uit Richard Wolfe en Marjolein Dispa op altviool, terzijde gestaan door Peter Brunt, Emma Rooijakkers (viool) en Michel Dispa (cello). Het eerste deel heeft een onvergetelijk melodieus hoofdthema met een vleugje chromatiek, als een kat die kopjes komt geven. Daar ben ik altijd wel voor in. Het ensemble produceert een zeer aangename fluwelen samenklank.

061In het menuet hebben de twee alten een bepalende middenstemvoering, maar is het ietswat verrassend de tweede violist(e) die het laatste woord krijgt. Het middendeel (adagio, non troppo – con sordino) wisselt dialoog en samenklank elkaar af. De 2e alt is de “vrije man” (excuus, vrouw) en wordt speels ingezet om de 1e viool van repliek te dienen, en soms om de baslijn van de cello over te nemen. Muziek om bij weg te dromen. Ietswat ongebruikelijk komt er een tweede Adagio-deel er achteraan. Nu in een rustige drie-tel en zonder sordine. Maar het is eigenlijk niet mer dan een korte brug naar het snelle en vrolijke slotdeel in wals-tempo. Een mooi verzorgde uitvoering!

De Finale

Om 14:00u is de Haitinkzaal zeer goed gevuld voor het laatste hoofdstuk van het Nationaal Altvioolconcours 2017. Tastbare opwinding alom.

Martin Moriarty. Daar sta je dan, met de solo opening van Hindemith’s Schwanendreher. De hele (nederlandse) altvioolwereld kijkt toe. De door altvioolstudenten eindeloos gestudeerde reeks dubbelgrepen, die tegelijk ook een melodisch geheel moet worden. Kom je tot je schrik achter dat de eerste E-octaaf al niet klopt. Blijven lachen, vooruit denken. Ik ontkom niet aan het idee dat die eerste schrik zijn weerslag heeft op de rest van zijn uitvoering, met één hand op de noodrem.

071Hierna Enescu. Deze uitvoering vind ik een stuk beter dan wat Martin in de eerste ronde liet horen, meer lyrisch en minder ruw. De mooiere akoestiek in deze zaal helpt mee, maar onthult ook genadeloos elk klein misstapje. Daniël Kramer volgt hem goed in een paar spontane rubato’s, en helpt hem ook over de eindstreep met een stevig pianistisch schouderklopje. Opgeteld zijn er wel net iets teveel kleine fouten. Het is maar afwachten hoe de andere kandidaten het doen.

Dan is de beurt aan Billy Murray, met Martijn Willers als begeleider. Opvallend informeel gekleed, een houvast in het vertrouwde. Maar ook hij is merkbaar bevangen door de druk. Hij begin met Enescu, de zenuwen uiten zich in voorzichtige tempi en een bibberstok die 075gevaarlijk op de loer ligt. Dat is de keerzijde van een gevoelsmens dat makkelijk speelplezier vindt en uitstraalt, ook zijn pijn en angst kan hij moeilijk onderdrukken.

Na deze beproeving speelt hij het 1e deel uit het concert van Walton. Hier ligt een kansje, want hij is vandaag de enige met dit concert op het programma. Het zangerige eerste thema is een dankbare binnenkomer. De belangrijkste te nemen hindernissen liggen later op de loer. Hij bereikt nu zijn comfort zone, waar alleen de mooie diepe klank van zijn altviool ertoe doet. Danig getroost stort hij zich in een versnelde passage. Wanneer het weer tot rust komt heeft hij al met al een mooie lyrische uitvoering achter de rug.

Take Konoye komt op met pianiste Noriko Yabe voor Der Schwanendreher: Ook hij komt niet helemaal zonder kleerscheuren door de introductie heen, maar hij herpakt zich heel snel, en strijkt energisch de zenuwen van zich af. Ik moet mezelf er wel aan herinneren 087dat hier een eerstejaars student staat te spelen. In de reprise van het hoofdthema slaat hij de spijker vol op zijn kop. Bevrijdend! En hij weet het, na dat laatste C-groot slotakkoord: Het was goed.

Het Concertstuk speelt hij samen met Martijn Willers. Take speelt nu al als een winnaar. Zijn Enescu straalt het uit – superieur paradeert hij zich erdoorheen. Doet maar rustig aan, zijn mentale voorsprong op zijn concurrenten is hier enorm. Op zijn gemak haalt hij het buit binnen. Kan niet anders, dit wordt goud.

De jury heeft het ook gezien. Take is onze nieuwe “nederlands kampioen” altviool, en krijgt tevens de publieksprijs. Billy Murray krijgt een tweede prijs en Martin Moriarty wordt derde.

105

Nawoord

Hartelijk dank aan het Festivalteam van het Conservatorium – met name Francien Schatborn, Richard Wolfe, Marjolein Dispa, Judith Wijzenbeek en onze ereleden Nobuko Imai en Jürgen Kussmaul, die het evenement dragen. Last but not least dank aan het productieteam Clara Brons en Marianne Berenschot en alle studenten die hebben meegeholpen.

Tot het volgende Amsterdamse festival!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
English Version

Teachers’ Lunch Concert

We are once again seated in the Sweelinckzaal for a late-morning (noon) concert, after a very “wet” and late party in Splendor yesterday.

First we are witness to a rendition of the 3rd concerto for 4 violas by Telemann. On the stage are Marjolein Dispa, Francien Schatborn, Richard Wolfe and Jürgen Kussmaul. The calm third movement “Largo e staccato” is particularly appealing to me. Baroque bows are being used, which results in a more appropriate tone colour and lightness of the notes.

But the main course (for my part) is the Mozart string quintet in G minor (KV516). This is arguably the most beautiful of them all (6), and hence it was saved for last in the Mozart quintet marathon, which was held yesterday. The viola quintet is headed up by Richard Wolfe and Marjolein Dispa on the viola, assisted by Peter Brunt, Emma Rooijakkers (violins) and Michel Dispa (cello). The first movement has an unforgettably melodious main theme with a whiff of chromatics, like a cat that rubs its head against your leg. I’m always in for that! The ensemble produces a very pleasant velvet tone.

In the menuet, the two violas have a decisive middle voice line, but it is somewhat surprisingly the second violinist who gets the last word. The central movement (adagio, non troppo – con sordino) provides an alternation of dialogue and polyphony. The 2nd viola is the “free man” (woman), being playfully employed as counterpart for the 1st violin, at other times taking over the cello bass line. This music lets you dream away. Somewhat unusual is the succession of a second Adagio-movement, this time in a calm three-quarter beat and without mutes. But this is actually just a short bridge to the quick and merry final movement. A very fine and well-worked out performance!

The Final

At 14:00h, the Haitinkzaal is filling up with audience for the final round of the National Viola Competition 2017. There is a significant buzz of excitement.

Here stands Martin Moriarty, with the solo opening of Hindemith’s Schwanendreher. The whole (Dutch) viola world is watching. Embarking on that endlessly rehearsed sequence of double stops, which also has to form a melodic line, he realizes with certain horror that the very first E-octave is out of tune. Keep smiling, think ahead! I cannot escape the impression that this first scare impacts the rest of his performance, keeping one hand on the emergency brake all the way.

Thereafter follows Enescu. I like the sound of this performance even more than Martin’s rendition in the first round, it is more lyrical, less rough in the edges. The acoustics in this auditorium help a bit, but they also mercilessly expose every small error. Daniël Kramer follows him well in a few spontaneous rubato’s, and helps him across the finish line with a firm pianistic pat on the shoulder. All in all, there are just a bit too many small errors. We have to wait and see what the other candidates will do.

Now it is Billy Murray’s turn, accompanied by Martijn Willers. His attire is conspicuously informal, a conscious footing in the familiar. But he, too, is visibly influenced by the pressure. He starts with  Enescu, the nervousness results in very cautious tempi, and he visibly struggles with bow control. That is the flipside of easily tapping into and projecting your musical emotions, because also feelings of pain and fear are then difficult to suppress.

After this  ordeal, he plays the 1st movement of the Walton concerto. There is an opportunity for him here, as he is the only finalist who has chosen this piece.  The melodious first theme is a thankful starter. The most difficult obstacles are lurking further down the road. He now reaches his comfort zone, where only the deep sound of his viola matters, nothing else. Thus comforted, he charges into an accelerating passage. When it all returns to tranquility, he can look back on a nice lyrical performance.

Take Konoye enters the stage with pianist Noriko Yabe for Der Schwanendreher: He, too, cannot escape a few scratches in the opening section; but he recovers very quickly, energetically bowing away his nervousness. I have to remind myself that this is a first-year student playing. He totally nails the recapitulation of the main theme, a liberating sensation! And he knows, after the final C-major chord: It was good.

He plays the Concert piece with Martijn Willers with the air of a winner, parading his way through this exercise. He takes it easy, his mental advantage on the competition is at this point huge. He reels in the victory with great ease. There is no doubt left, this is Gold.

The jury has seen it, too. Take is our new “Dutch viola champion”, and receives the audience prize as well. Billy Murray gets the second prize and Martin Moriarty finishes third.

Epilogue

Our warmest thanks to the Festival team at het Conservatory of Amsterdam – in particular Francien Schatborn, Richard Wolfe, Marjolein Dispa, Judith Wijzenbeek and our honorary members Nobuko Imai and Jürgen Kussmaul, who support this event. Last but not least thanks to the production team Clara Brons and Marianne Berenschot and all helping students in Amsterdam.

See you at the next Amsterdam festival!


AVF 2017, Dag 4: De Nationale Altvioolbijeenkomst

door Kristofer G. Skaug

18/02/2017

English version below! Follow this link.

Vandaag waren er veel masterclasses en bovendien een Mozart strijkkwintetten-marathon. Helaas kon deze verslaggever daar niet bij aanwezig zijn, dus we skippen even door naar het feestje in Splendor, met de titel “3e Nationale Altvioolbijeenkomst”, als samenwerking tussen de DVS en het Conservatorium van Amsterdam.

Jan van der Elst lectures

Jan van der Elst lezing

We beginnen in Splendor om 16:30u met een lezing van vioolbouwer Jan van der Elst (lees ons interview met Jan hier). Er wordt uitleg gegeven over het belang van een geschikt staartstuk, fijnstemmers, de relatie tussen nek- en lichaamslengte, de plaatsing van de kam. Jan presenteert met scherpte en humor. Er is ook tijd voor vragen uit de zaal, en het publiek is zeer geëngageerd (download hier de presentatieslides).

Hierna presenteert de DVS zichzelf en de plannen voor het IVC in Rotterdam, dat we volgend jaar willen organiseren (download hier de presentatieslides). Het is een compacte samenvatting, we presenteren daarbij ook video’s van onze optredens in Porto (2014) en Cremona (2016).  Op persoonlijke titel laat ik mijn favoriete uitvoering van “Skip Count Sweet Miles” afspelen, uitgevoerd door Kellen McDaniel in de 1e ronde van het concours.

Splendor zit heerlijk vol. Studenten uit Rotterdam en Amsterdam, jong talent met ouders, docenten en festivalpubliek door elkaar. Met een zeer smakelijk buffet verzorgd door de DVS kunnen we er weer tegenaan voor het avondprogramma.

Op zolder wordt een “Viola Lounge” gehouden, een informeel concert voor en door de studenten, waaronder de beruchte “3 violas” (Hessel Moeselaar, Floris Faber, Geerten Feller) die de eigen creaties te gehore brengen. Hier kon ik helaas niet bij zijn, want tegelijkertijd vindt beneden in de grote zaal een “Jong talent” concert plaats.

Deze jonge musici zijn eerder op de dag te gast geweest in de masterclasses van Judith Wijzenbeek en Jürgen Kussmaul. De zeer jonge Sarah Sikkers brengt op haar altviooltje heel vlot (en uit het hoofd) een C-groot versie van het bekende vioolconcert van Küchler, 1e deel. Eugene Kohnstamm speelt een Nocturne van Kalliwoda, en Sylven van Sasse van Ysselt speelt de Romanze van Bruch.

Sarah Sikkers, Eugene Kohnstamm, Joao Abreu

Sarah Sikkers, Eugene Kohnstamm, Joao Abreu

João Abreu (17) speelt de Elegie van Vieuxtemps. En hoe! Hij is met zijn ouders overgevlogen uit Porto, speciaal om het festival in Amsterdam mee te mogen meemaken. Hij komt uit het warme altvioolnest van de Portugeze viola society, dat o.a. in 2014 een altvioolorkest van zo’n vierhonderd (!!!) jongeren op de been zette. Maar hier is meer aan de hand, deze jongeman heeft heel veel muzikaliteit – die zullen we nog eens terugzien!

Tot slot speelt een strijkkwartet bestaande uit vier jongedames van de jong talentafdeling (Alice van Binsbergen, Olga Göschel, Elin Haver en Hesce Mourits) een stuk van Clara Schumann. Heel mooi gebracht, en een passende afsluiting.

De “Bonte Avond” volgt, met een interessant programma.

Eerst horen we een Andantino van Khatchaturian, bewerkt voor altviooltrio. Heel mooi en sfeervol gebracht door Liselot Blomaard, Rita Proenca en Lotte Grotholt. Een mooie vondst!

Saeko Oguma, Paw / Murray, Take Konoye

Saeko Oguma, Paw / Murray, Take Konoye

Voormalig Nationaal Altvioolconcourswinnares Saeko Oguma speelt een bewerking van de fluitpartita in g kl.t. van Bach. Vervolgens speelt Billy Murray zijn als beste aangewezen Mozart-duo vertolking opnieuw samen met violiste Cordelia Paw, en Take Konoye mag zijn “Gesualdo’s bovenkamer” en “Skip Count Sweet Miles” (Oene van Geel) om dezelfde reden opnieuw voor publiek spelen, maar nu met “Skip Count” op max tempo (220).

042a

Sextet van Dale

De vierdejaarsstudenten van het Conservatorium (Lisa Eggen, Carlos Delgado Antequera, Laura Hovestadt, Annemarie Hensens, Blanca Sanchez en Floris Faber) spelen het sextet “Introduction & Andante” op.5 van Benjamin Dale. Voor het eerst dat ik dit live hoor. Dit stuk wordt om begrijpelijke redenen het “Verklärte Nacht voor altvioolsextet” omschreven, er zitten texturen en harmonieën in die doen denken aan Schönberg’s opus 4. Twee leuke weetjes: De 4e altvioolstem (Annemarie Hensens) heeft opvallend vaak leuke solo’tjes. En de 6e stem (Floris Faber) werkt met twee settings van “scordatura” – de laatste vraagt dat de C-snaar een kwart omlaag gaat naar de G, dit wordt alleen toegepast voor het slotaccoord, waarin een diepe As gevraagd wordt. De minst onpraktische oplossing is om een speciaal hiervoor verstemde altviool mee te nemen voor die laatste noot! Helaas is de akoestiek van de volgepakte Splendor-zaal niet meer optimaal voor dit stuk, maar mooi is het zeker.

Rotterdam Viola Class

Rotterdam Viola Class

Na een korte break komt de altvioolklas van Codarts Rotterdam met een heuse wereldpremière: Het Divertimento voor 8 altviolen, van Arie van Hoek. Karin Dolman voert het ensemble aan, dat verder bestaat uit Ulla Thorsteinsdottir, Esther Fernandez Olalla, Marta Ocete Montoro, Raquel Sanchez Gonzalez, Rayen Estraviz, Francesca Wiersma en Stefano Sancassan. Het is gezellige muziek maar lang niet makkelijk.

044In de ochtend heeft Oene van Geel een masterclass improvisatie gegeven aan vier studenten. De resultaten van die workshop worden nu ten gehore gegeven. Lotus de Vries, Carla Regio, Hessel Moeselaar en Floris Faber voeren een sort scéance uit waar vloer, verwarming, muur, raamkozijn, en altviolen natuurlijk worden ingezet om diverse klanken met elkaar te laten reageren. Een boeiend optreden!

Als uitsmijter krijgen we een aantal stukjes uit de Zauberflöte van Mozart, bewerkt voor 4-stemmig altvioolorkest. In dat orkest nemen alle studenten en docenten plaats.  Jürgen Kussmaul dirigeert en er is een leuke wirwar van mini-solo stemmetjes, vooral in “Ein Vogelfänger bin ich ja”, overal komen die panfluit-riedeltjes vandaan. Ook de bekende aria “Hölle Rache” klinkt lekker dramatisch, gespeeld door zo’n 30 altviolen.

049aDaarna wordt nog lang gefeest in de bar. Een zeer geslaagde en gezellige dag.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
English Version

Today there were lots of masterclasses and also a “Mozart string quintets marathon” at the Conservatory! Unfortunately, this reporter could not be present there, so we fast forward our account to the party in Splendor, with the alternative title ”3rd National Viola Gathering”, a cooperative effort between the Dutch Viola Society and the Conservatory of Amsterdam.

We start in Splendor at 16:30h with a lecture by luthier Jan van der Elst (read our interview with him here). He lectures about the importance of a good tailpiece with the proper fine tuners, the relation between characteristic measures of the viola (“neck stop” and “body stop”), the placement of the bridge and more. Jan presents his points with acuity and humour. There is also some time for questions from the very interested audience (you can download his presentation slides here).

Next, the DVS grabs the spotlight to present itself and the plans for an International Viola Congress (IVC) in Rotterdam next year (download the presentation slides here). It is a very compact summary whereby also the video clips are shown of our performances in Porto (2014) and Cremona (2016).

On a personal title, I also replay to the audience my favourite rendition of “Skip Count Sweet Miles”, as given by Kellen McDaniel in the 1st round of the Viola Competition.

Splendor is nicely filling up with Students from Rotterdam and Amsterdam, young viola talents with their families, teachers and festival audience. The DVS serves a very tasty buffet dinner, after which we are ready to move on to the evening programme.

Up in the attic a “Viola Lounge” is held, and informal concert by the students. Among the contributors is the infamous ensemble “3 violas” (Hessel Moeselaar, Floris Faber, Geerten Feller) which brings us their own creations. Unfortunately I could not be here to absorb and report, because at the same time there is a “Young Talents” concert in the main hall downstairs.

These young musicians all attended masterclasses with Judith Wijzenbeek en Jürgen Kussmaul earlier today. The very young Sarah Sikkers plays a C-major version of the well-known concerto by Küchler on her very small-size viola – well done, and all by heart! Eugene Kohnstamm plays us a Kalliwoda Nocturne, and Sylven van Sasse van Ysselt plays the Bruch Romanze.

João Abreu (17) plays the Elegie by Vieuxtemps. Amazing! He flew here all the way from Porto (Portugal) just to be able to attend this festival. He was “raised” in the warm viola nest of the Portuguese Viola Society, the same group that mustered a band of 400 young violists for the 2014 Congress in Porto. But this young man is more than your average enthusiast – he is very musical and already considerably skilled. I’m sure we’ll see him back on stage in the future!

The last act is a string quartet consisting of four young ladies from the talent school (Alice van Binsbergen, Olga Göschel, Elin Haver and Hesce Mourits), playing a piece by Clara Schumann. Very nicely done, and a fitting end for the concert.

The evening concert follows, with an interesting programme.

First we hear an Andantino by Khatchaturian, arranged for viola trio, very well played by Liselot Blomaard, Rita Proenca and Lotte Grotholt. A beautiful repertoire find!

Former National Viola Competition winner Saeko Oguma plays a transcription of the flute partitat in g minor by Bach. Together with violinist Cordelia Paw,  Billy Murray plays the Mozart duo (in B flat), having been named the best such performance in Round 1 of the Competition. And for the same reason, Take Konoye plays his rendition of “Gesualdo’s bovenkamer” and “Skip Count Sweet Miles” (Oene van Geel) again, but now doing “Skip Count” at max speed (220).

The 4th year students from the Conservatory (Lisa Eggen, Carlos Delgado Antequera, Laura Hovestadt, Annemarie Hensens, Blanca Sanchez and Floris Faber) play the sextet “Introduction & Andante” op.5 by Benjamin Dale. The first time that I hear a live performance of this piece, which is commonly described as the “Verklärte Nacht for viola sextet”; there are indeed textures and harmonies in this piece which reminds one of Schönberg’s opus 4. Two fun facts: The 4th viola voice (Annemarie Hensens) has a noticeable number of fun solo’s. And the 6th viola (Floris Faber) has to deal with two settings of “scordatura” – the lowest one demands that the C-string be tuned one fourth down to a G. This is only needed for the final chord of the piece (where an A-flat is requested). So the least unpractical solutions is to bring a second prepared viola on stage just for the single purpose of that last note! Unfortunately, the acoustics of this overcrowded Splendor hall tonight is not doing justice to this piece. But it is still very beautiful.

After a short break, the Codarts Rotterdam viola class lines up for a true World Premiere! The Divertimento for 8 violas, written by Arie van Hoek. Karin Dolman leads the ensemble, which includes Ulla Thorsteinsdottir, Esther Fernandez Olalla, Marta Ocete Montoro, Raquel Sanchez Gonzalez, Rayen Estraviz, Francesca Wiersma and Stefano Sancassan. It is convivial music, but by no means easy to play.

This morning, Oene van Geel gave a masterclass on improvisation for four students. The outcome of this workshop is now presented. Lotus de Vries, Carla Regio, Hessel Moeselaar en Floris Faber perform a kind of scéance where the floor, the heating, the walls, window sills and (of course) violas are used to allow different types of sound interact with each other. Fascinating show!

As a final act, we are treated to a number of pieces from Mozart’s Zauberflöte, arranged for 4-part viola orchestra. All students and teachers team up in this orchestra, and Jürgen Kussmaul conducts. There is an amusing randomness of mini-solo parts, especially in “Ein Vogelfänger bin ich ja”, the well-known pan-flute motif echoes from all over the place. The equally familiar aria “Hölle Rache” sounds nicely dramatic, from the strings of 30+ violas.

The party in the bar continues until late. It has been a very successful day.


Anuschka Pedano wint 1e Prijs PCC West

Anuschka Pedano (foto: MajankaFotografie)

Anuschka Pedano (foto: MajankaFotografie)

Het toptalent Anuschka Pedano uit Zoetermeer, dat al veel prijzen in de wacht sleepte met de altviool, heeft vanmiddag de 1e Prijs gewonnen in categorie 2 bij de Regiofinale West 1 van het Prinses Christina Concours in Rotterdam. Bij deze prijs komt een optreden met Domestica Rotterdam.

Hartelijk gefeliciteerd namens de DVS!


AVF 2017, Dag 3: Kang, Imai, Ligeti en Brahms

door Kristofer G. Skaug

English version below! Follow this link.

089

Wenting Kang

Na de halve finale van het Altvioolconcours gaan we ‘s avonds terug naar de Haitinkzaal voor een bijzonder concert.

Wenting Kang speelt voor ons drie delen uit de solosonate van Ligeti: Fascinerende muziek gespeeld door en eveneens fascinerende musicus. Met haar toon en vibrato maakt ze van de Hora Lunga toch een heel ander verhaal, in combinatie met haar draaiende armen en bovenlichaam heeft het bijna een hypnotische werking!

De Loop is een sequens in snelle complexe maatsoorten, althans zo klinkt het. Spannend gespeeld. En Facsar lijkt wel een soort doorgedraaide sample van de beroemde Chaconne van Bach (voor solo viool). Heel mooi gedaan, voor mijn part had ze de hele sonate mogen spelen, maar dat zat er kennelijk dit keer niet in.

Nobuko Imai en Martijn Willers

Nobuko Imai en Martijn Willers

Daarna komt Nobuko Imai zelf met een bewerking van de cellosonate in e kl.t. van Brahms, begeleid door Martijn Willers op de piano. In het eerste deel valt op dat de bewerking heel erg in de hoogte gaat en tegelijk ook de C-snaar veelvuldig aanspreekt. Grote spanwijdte dus. In het 2e deel is er sprake van een neiging naar variaties, maar daar draait het uiteindelijk niet helemaal op uit. In het derde deel zijn er heftige fuga-achtige startpunten. Mooi altvioolstuk dit!

Door tijdgebrek heb ik het 2e deel van het concet helaas niet gehoord, daar stonden allerlei Bartok-duetten op het programma.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
English Version

After the semifinal round of the Viola competition, we return to the Haitinkzaal in the evening for a special concert.

Wenting Kang plays three movements from the the Ligeti solo viola sonata. Fascinating music brought by an equally fascinating musician. When played with her tone and vibrato, the Hora Lunga becomes quite a different story (compared to e.g. the rendition heard in the semifinals earlier). And in combination with her “rotating” gestures it takes on an almost hypnotic effect!

The Loop is a sequence in fast, complex tempi and measures, or at least that’s how it sounds. Played with proper musical tension. And the Facsar sounds like a warped sample oft eh Bach Chaconne (for violin solo). Very beautfifully done, and as far as I’m concerned she could have gone on to play the whole sonata, but that was apparently not possible thi time.

Next comes Nobuko Imai herself with an arrangement of the cello sonata in E minor by Brahms, accompanied by Martijn Willers on the piano. In the first movement there are lots of extremes, from C-string up to extreme heights. A large spanwidth, in other words. In the 2nd movements for a moment I think we’re going into variations, but in the end that’s not what it comes down to. In the 3rd movement there are fiery passages with fuga-like intentions. This is a very beautiful piece for the viola!!

Due to time pressure, I unfortunately was not able to be stay on for the 2nd half of the concert, in which a whole list of Bartok duos was programmed.


AVF 2017, Dag 3: De Halve Finale

door Kristofer G. Skaug

English version below! Follow this link.

We zitten in de Haitinkzaal van het Conservatorium voor de tweede ronde van het Nationaal Altvioolconcours. Er heerst opwinding onder de meegekomen fans van de acht geselecteerde halve finalisten.

Evgeniya Peschanskaya speelt de sonate in c kl.t. van Röntgen. Een van mijn favoriete altvioolsonates. Het eerste deel zit vol temperament. Het 2e deel heeft die mooie kenmerkende melancholische Röntgen-sfeer. Totdat er opeens een mooi recitatief in C groot komt. Een en al grote liefde die opbloeit.

Evgeniya Peschanskaya

Evgeniya Peschanskaya

Helaas hapert de linkerhand in het laatste en beslissende klimmetje – jammer. Het gekke bitonale scherzo gaat weer prima, en in het vierde deel komt de passie terug uit het eerste deel. Er had wel wat mij betreft wat meer klank geproduceerd mogen worden bij de hoogtepunten.

Nu komt de solosonate van Hindemith, op. 31.4, met het eerste deel dat in lange passages leunt op arpeggios met resonanties rondom de open A- en D-snaar. In allerlei opzichten een hele atletische toer voor links. Hier kampt ze wel met de intonatie, waardoor de beoogde resonantie soms wegvalt. Ze vecht zich dapper door tot het einde.

Hessel Moeselaar

Hessel Moeselaar

Hessel Moeselaar komt op, en speelt het Cadenza van Penderecki met heel veel energie en ook ingetogenheid. Hier en daar is de klank wat ruw, maar de concentratie is intens. Hij schrikt wakker van het enthousiaste applaus. De sonate van Badings is een mooi stuk en wordt niet vaak gehoord. In het eerste deel zit een triomfantelijk openingsthema. Hierna lijkt Hessel iets minder goed voorbereid, onzeker van de richting. Bij de inzet van de reprise komt het weer goed. Dit goede gevoel neemt hij mee naar het lyrische 2e deel, dat erg mooi wordt gebracht. Via een scherzo-achtige beweging sluit hij af met veel stormachtigheid in een landschap dat lijkt op het begindeel. Goed gespeeld!

060

Martin Moriarty

Martin Moriarty speelt delen uit de Britten solo cellosuites. Deze bewerking door Nobuko Imai biedt spannend nieuw materiaal voor altviolisten. De uitvoering is ook heel spannend. Het laatste deel “Moto Perpetuo e Canto Quarto” valt op. In de daaropvolgende sonate van Bax heeft het 1e deel een heel mooi lied als hoofdthema. Ik heb wel het idee dat Martin hier meer had kunnen doen met klank. Technisch valt er niets te klagen, hij heeft het goed op een rijtje. Het 2e deel heeft een heel catchy thema gebouwd op een onheilspellende “Jaws”-achtige piano ostinato. De lichaamstaal van deze man moet ook genoemd worden. Hij staat regelmatig gespannen als en veer, en is niet wars van dramatische bewegingen. Het oogt als een authentiek gevoel, maar hier en daar slaat het wel door in zijn klank, niet altijd op de wenselijke manier. Wel een boeiende speler!

064

Lara Albesano

Lara Albesano opent met de 1e sonate van Martinu. Ze heeft een hele mooie klank en een rustige uitstraling. Ook in het tweede deel, waar de muzikale vlam in de pan slaat, houdt ze haar hoofd koel. Goed verzorgd spel, maar ik mis wel een beetje Roemeense vurigheid – die komt nu voornamelijk van de hollander achter de toetsen (Daniël Kramer), die overigens een pittige klus heeft hier.  En dan, Hindemith’s mooie opus 25.1. De fraseringen in het eerste deel slaan voor mijn gevoel een aantal mooie kansen over. Het ingetogen 3e deel heeft een mooie sfeer. Vervolgens gaat ze in een verbijsterend tempo door het beruchte 4e deel (met bijschrift “Tonschönheid ist Nebensache”) heenrazen, daar is de adrenaline wel aan het gieren. Het troostrijke laatste deel (met naweeën van pijn) brengt ze heel mooi.

Lotus de Vries

Lotus de Vries

Na de lunchpauze zijn we klaar voor Lotus de Vries: ook zij speelt Martinu. Haar presentatie is een stuk minder volkomen dan die van Lara, maar het is daartegenover wel spannender.  Als solostuk heeft ze de 1e suite van Reger gekozen. Hier word ik herinnerd aan het lastige van deze ronde: Hoe vergelijk je zo’n Reger met de Hindemiths, de Penderecki en de Britten van daarnet? Het is een heel andere muziek. Qua diepgang in mijn beleving is de compositie ook minder interessant, het heeft meer weg van een lyrisch uit de hand gelopen etude. Wel goed gedaan, daar niet van.

William “Billy” Murray speelt exact hetzelfde programma als Lara, maar dan in omgekeerde volgorde: Beginnend met Hindemith op. 25.1. Hij heeft duidelijk talloze keren dit stuk al uit zijn hoofd gespeeld, want hij neemt het niet meer zo nauw met wat er feitelijk op papier staat, vooral qua rytmiek is het soms erg vrij. Hij vertrouwt volledig op zijn Amati, dat er hoe dan ook altijd iets moois uit komt. En schrikt zichtbaar, wanneer dat per ongeluk toch niet het geval is.

Billy Murray

Billy Murray

Het is al met al slordiger dan de renditie van Lara, en ook minder virtuoos (een langzamer 4e deel), maar nooit saai. Hij geniet van de klank en de ruimte, en maakt er een diep persoonlijke vertolking van. Daarna speelt hij de Martinu sonate. Ook dit is bij lange na niet technisch perfect, maar je kunt er enorm van genieten vanwege het plezier waarmee de man staat te spelen. Hij weet heel goed waar de muziek over gaat. Hij neemt bescheiden twee stapjes terug als in het tweede deel de piano een solopartij heeft, en mompelt binnensmonds de pianostem mee. En hij is honderd prosent aanwezig, tot de laatste noot.

Take Konoye

Take Konoye

De volgende is Take Konoye. Hij begint met Reger suite no.1. Ik impliceerde net al dat ik dit niet zo’n interessant stuk vind, maar hij maakt het wel boeiend, hij ziet kansen om profielen te maken met klank en frasering, en benut deze kansen ook helemaal. En met bijna perfecte intonatie en stokbeheersing. Een hoogstandje! Hij vervolgt met de Bax-sonate. Heel muzikaal en technisch secuur. Ik heb maar één gemis, ik zou hem eens een keer helemaal los willen zien gaan. Risico durven nemen om een nòg grotere klank en nòg meer passie in het spel te leggen. Omdat die dus overduidelijk al zoveel kan. Maar dat is wel heel veel gevraagd op een concours, waar een finaleplaats op het spel staat.

Hannah Shaw

Hannah Shaw

Als laatste in deze ronde speelt Hannah Shaw. De solosonate van Ligeti. Hier komt in de Hora Lunga toch een hoop klank bovendrijven! Op een gegeven moment stijgt die op naar de eeuwige harsvelden via micrometerwerk op natuurtoon flageoletten. Knap. In het 2e deel (“Loop“) allerlei dissonante akkoorden, een kippenhok. Ben geen kenner van deze sonate, dus ik bewaar mijn oordeel voor een andere keer. Ze gaat verder met de Bax-sonate. Gisteren had ze een felgekleurde shirt aan bij een kleurarme Enescu, vandaag staat ze in het zwart maar is haar muziek een stuk kleurrijker. Toeval? De klank is mooi verzorgd, misschien wel tè mooi. Ook haar zou ik meer durf toewensen. Zelfs in de opwindende versnelling aan het eind van het 2e deel laat ze zich niet helemaal gaan.

Wie van deze 8 spelen zondag in de finale? De keus van de jury is voor mij geen verrassing: Martin, Billy en Take.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
English Version:

We are seated in the Haitinkzaal of the CvA for the 2nd round of the National Viola Competition. There is a buzz of excitement among the fans of the eight selected semifinalists.

Evgeniya Peschanskaya plays the C minor sonata by Röntgen. This is one of my favourite viola sonatas. The first movement is full of temperament. The second movement has this beautiful melancholic atmosphere typical of Röntgen. And then a wonderful recitativo in C major appears, blossoming love! Unfortunately her left hand falters in the final and decisive climb to the high note, a pity! The weird bitonal scherzo works fine, and the fourth movement sees the return of the passion from the first movement. I had hoped for a bit more sound production around the various climaxes in this piece.

Next she plays the solo sonata op. 31.4 by Hindemith, with a first movement that for a large part consists of double-stop arpeggios with resonances on the open A- and D-strings. This is a big athletic feat for the left hand, but she is struggling a bit with the intonation, and as a result the intended resonances are sometimes not heard. She bravely fights her way to the finish.

The next candidate is Hessel Moeselaar, he plays the Penderecki Cadenza with alternations of outward energy and silent introspection. Here and there there are some rough spots in the sound, but his concentration is intense. He is jerked awake by the enthousiastic applause. The Badings sonata is very beautiful and yet not often heard. The first movement has a triumphant opening theme. After this introductory section however, Hessel seems a bit unsure of his direction. At the recapitulation of the main theme, he recovers. He takes the feeling of relief with him into the more lyric opening of the 2nd movement, which is very pleasing. There is a scherzo-like section that brings us to a tempestuous closure of the sonata, with a landscape reminiscent of the first movement. Well played!

Martin Moriarty plays the 1st cello suite by Britten. This transcription by Nobuko Imai offers interesting new repertoire for violists. His performance is also very enjoyable. The last movement “Moto Perpetuo e Canto Quarto” particularly triggers my interest. The subsequent Bax viola sonata has a very beautiful opening theme, an English folk song. In my view, Martin could have achieved more variety of tone production here. In the technical sense there is not much to complain about, he has got the stuff well sorted out. The second movement has a very catchy and energetic dancing theme, which floats on top of an ominous “Jaws”-like ostinato in the piano. I also need to mention the body language of this man. He regularly stands like a compressed spring, and he does not shy away from dramatic movements. It looks emotionally authentic to me, but now and then it undeniably affect his playing, in a negative sense. But this is by all means a fascinating player!

Lara Albesano starts with the 1st Martinu sonata. She has a very beautiful sound and a calm appearance on stage. Also in the second movement, where musical fireworks take place, she keeps her head cool. Her playing is carefully curated, but I do miss a bit of Rumanian temper – which is now supplied mostly by the Dutch guy at the piano (Daniël Kramer), who by the way has his hands full with this piece. And then, Hindemith’s beautiful opus 25.1 (solo sonata). Her phrasing in the 1st movement misses a number of nice musical opportunities, in my view. Her rendition of the calm 3rd movement hits the right mood. And she goes on to play the infamous 4th movement (with the subtitle “Tonschönheid ist Nebensache”) at a ferocious speed, which gets the adrenaline flowing for sure. The soothing last movement (with echoes of pain) is performed very beautifully.

After a short lunch break we are ready for Lotus de Vries: she, too, plays Martinu. Her rendition is quite a bit less perfect than Lara’s, but is on the other hand more musically interesting. Her chose solo piece is the 1st Reger suite. At this point I am forced to consider a difficulty for the jury in this round: How do you compare such a Reger with the Hindemiths, the Penderecki and the Britten solo pieces? This is a very different music. I feel much less depth in this composition, it seems more like an etude that got out of hand. Don’t get me wrong, she plays it very well.

William “Billy” Murray plays exactly the same programme as Lara before, but in the opposite order, starting with Hindemith op. 25.1. He has clearly played this piece by heart countless times already, because he’s not so preoccupied with what is actually written on paper. Especially his rhythmic reading is at times very free. Furthermore he completely trust his Amati that it will produce something beautiful regardless, and he is visibly jolted when this charm fails to work. His Hindemith is overall less perfect than Lara’s, and also less virtuosic (a slower pace in the 4th movement), but it is never dull. He enjoys the sounds and the space he’s in, and produces a deeply personal interpretation. Subsequently he plays the Martinu. This, too, is far from technically perfect, but it is very enjoyable due to the sheer pleasure with which this man is playing. He knows very well what the music is all about. He modestly takes two steps back when there’s a solo for the pianist, all the while however silently mouthing the piano’s musical words. And he is one hundred percent present in the music, until the very last note.

The next candidate is Take Konoye. He starts with the Reger solo suite no.1. I was implying just then that this piece doesn’t interest me so much. But he manages to make it interesting, spotting and using opportunities to create extra profiles with sound and phrasings. And he has an almost perfect intonation and bow control. A masterpiece! He follows up with the Bax sonata, very musical and technically robust. I really have only one want: I would like to see him play with more abandon, daring to take some risks in search of an even bigger sound and even more passion in his playing. Just because he obviously already masters so much. But I fully realize that this is a lot to ask in a competition, with a spot in the final round at stake.

The last turn in this semifinal goes to Hannah Shaw, with the Ligeti sonata (two movements). Finally, here she generates a lot of sound in the Hora Lunga! At a certain point the music ascends to the very highest pitches where left-hand fingers are probing their way in resolutions of micrometers to find the right natural flageolets. Well done! In the 2nd movement (“Loop“) we hear all sorts of dissonant chords, it gets quite chaotic. I’m not very familiar with this piece so I will reserve my judgement for another time. She continues with the Bax sonata. Yesterday she played a blandish Enescu in a very brightly coloured shirt, but today she plays a colourful Bax, dressed in black. Can it be a coincidence? Her sound is very clean and pure, perhaps too pure. For her, too, I would wish a bit more “guts”. Even in the exciting acceleration at the close of the 2nd movement, she doesn’t let herself go entirely.

Which of these 8 will play in the final on Sunday? The jury’s choice is not a big surprise for me: Martin, Billy and Take.


AVF 2017, Dag 2: Oene en Docentenconcert

door Kristofer G. Skaug

English version below! Follow this link.

Na een lange dag altvioolconcours 044laten we ons verwennen met een bijzonder concert in de Sweelinckzaal.

Het Altvioolconcert van Oene van Geel staat op het programma, uitgevoerd door een conservatoriumensemble met de componist zelf op cajon en Annemarie Hensens als soliste. Een levendige compositie, die begint met een cello “drone” en een soort glissando-slalom op de altviool. Dat wordt gaandeweg aangevuld met slagwerk en houtblazers. Op een gegeven moment ontstaat een leuke duo-improvisatie tussen de soliste en de klarinet. 045Via diverse rytmische en gesyncopeerde secties en weidse klanklandschappen komt het stuk tot een mooi einde.

Groot en terecht gejuich voor deze leuke compositie (en zijn componist!), maar vooral ook voor de geweldige soliste, met een plastische speelstijl en heel veel klanken in haar register. Bovendien heb ik nog nooit iemand zo leuk zien blozen bij een applaus. Tot in de puntjes altviolistisch.

Na de pauze zijn de docenten van het Conservatorium aan de beurt. Richard Wolfe en Marjolein Dispa beginnen met een bewerking van een aantal Bach-inventionen voor twee altviolen. Heel mooi gedaan.

Daarna spelen Francien Schatborn samen met Marjolein Dispa en Daniël Kramer enkele liederen van Schumann bewerkt voor 2 altviolen en piano. Nu is de duitse liederentraditie niet echt mijn “cup of tea”, maar zo met twee alten vind ik het een stuk interessanter.

049Joel Hoffmann heeft een stuk voor altvioolkwartet geschreven met de mysterieuze titel “… the first time and the last”. Gelukkig is de componist zelf in de zaal om zijn intenties toe te kunnen lichten: Het is een vierstemmig motet van Orlando di Lasso, dat hij heeft gebruikt als basismaterial voor een studie in het grensgebied tussen geluid en stilte. Zo wordt het motet met verschillende frequenties opgehakt met rusten van variërende lengte. Mijn oren kunnen die rusten goed waarderen na 18 rendities van het Enescu concertstuk binnen 24 uur. Maar toch vind ik het stuk te lang duren hierdoor, zonder dat het me lukt om ook in emotionele zin wijzer te worden van die rusten.

Het Docentenkwartet (Schatborn, Dispa, Wolfe en Judith Wijzenbeek) zet nu het welbekende “Fantasy Quartet” van York Bowen op de lessenaar. Dit is een van mijn 051favoriete altvioolkwartetstukken (en dat is niet zo grappig als het klinkt!), en ze maken er iets moois van.

In het laatste nummer van de avond neemt Nobuko Imai plaats in het kwartet voor een bewerkte klavecimbelsonate van Scarlatti. Dit wordt een levendig dansje, waardoor iedereen met een glimlach huiswaarts kon keren.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
English Version:

After a long day of viola competition, we are treated to a very special concert in the  Sweelinckzaal.

The Viola Concerto of Oene van Geel is played by a Conservatory ensemble with the composer himself playing the cajon, and with Annemarie Hensens as a soloist. It is a very lively composition, beginning with a cello “drone” and a “glissando slalom” on the viola. As we go along, percussion and woodwind instruments join in. At a certain point, a duo-improv section is played by the viola and the clarinet. The piece is wrapped up with various very rhythmical and syncopated sections and grand soundscapes.

There is abundant and well-deserved applause for this interesting composition (and its composer), but especially for the excellent soloist with a very nimble playing style and many different sounds in her palette. I have also never before seen blush so intensely during an applause. Very “violistic”!

After the break, it is the Conservatory teachers’ turn. Richard Wolfe and Marjolein Dispa start out with a transcription of a number of Bach Inventions for two violas (originally for keyboard). Very nicely done!

Next, Francien Schatborn and Marjolein Dispa join Daniël Kramer for some Schumann songs arranged for two violas and piano. Now the German Lieder tradition was never my cup of tea, but in this version with two violas, I find it strangely attractive 🙂

Joel Hoffmann wrote a piece for viola quartet, with the mysterious title “…. the first time and the last”. Fortunately the composer himself is present this evening to explain  soe of his ideas to us. It is a four-part motet by Orlando di Lasso, which he has used as material for a study of the border between sound and silence. The motet is partitioned into fragments that are played with various lengths of rests in-between. My ears can certainly appreciate those rests, after 18 renditions of the Enescu Concert piece in the past 24 hours. And yet, the rests push this piece over the “too long” limit for me, even though I still don’t feel emotionally enriched by those rests.

The quartet (consisting of Conservatory teachers Schatborn, Dispa, Wolfe and Judith Wijzenbeek) now put the “Fantasy Quartet” by York Bowen on their music stands. This is one of my favourite viola quartets (and that is not as funny as it sounds!), and they give a nice rendition.

In the last piece of the evening, Nobuko Imai assumes a role in the quartet for a transcribed keyboard sonata by Scarlatti. This becomes a very lively dance, so that everybody returns home with a smile on his face.


AVF 2017, Dag 2: Hard werken

door Kristofer G. Skaug

English version below! Follow this link.

001

Jury vlnr: Jürgen Kussmaul, Hannah Strijbos, Eric vd Wel, Roland Kieft

Wij zijn vroeg aanwezig, om geen ene noot van Dag 2 van de 1e Ronde te hoeven missen. De jury heeft er ook duidelijk zin in.

Masterstudente Lara Albasano bijt de spits af met een hele schone Mozart (G). De “Skip Count” van Oene van Geel is technisch zeer goed, en lijkt toch behoorlijk relaxed! De Enescu was eveneens steengoed, haar spel is heel volwassen. Als ik heel picky zou moeten zijn, heel af en toe haperde het samenspel met Daniël Kramer… ietsje. Maar hier is een statement gemaakt, het zal voor menigeen dringen worden om de volgende ronde te bereiken van dit concours.

Kellen en Danielle

Kellen en Danielle

Kellen McDaniel komt uit Californië, maar studeert bij Zemtsov in Den Haag. Hij opent met Mozart in G, samen met Danielle Daoukayeva op viool, met wie hij al jaren in het Babylon kwartet samenspeelt, en dat is goed te horen. Ondanks enkele foutjes is het een charmante vertolking. Enescu met Gerard Boeters wordt iets meer “op zeker” gespeeld. En dan, voorafgegaan met een “one, two, one-two-three-four” – zijn Skip Count is met stip de meest catchy versie tot nu toe, met meedeinende bassist, alerte timing en swingende energie. De bassist helpt ook mee in “Gesualdo” met enkele diepe ondertonen. De vrije improvisatie is goed aan Kellen besteed. Interessante beurt!

Kardelen Buruk

Kardelen Buruk

De uit Turkije afkomstige Kardelen Buruk begint met Enescu. Een beetje tam in de inleiding, maar gaandeweg komt ze in een goede flow. Haar Mozart gaat ook goed. In Skip Count raakt ze de bassist even kwijt, maar ze herpakt zich en maakt het stuk toch nog met veel bravoure af. In Gesualdo veel flageoletten in de improv, fraai afgerond met een paar sappige Bartok-pizzicato’s.

En dan komt met Lotus de Vries en verrassing: Eindelijk iemand die het “andere” Mozart duo in Bes groot (KV424) speelt. Het is technisch voor met name de viool wat pittiger. Maar de toonsoort is wel heel goed geschikt voor een mooie altvioolstem, en bij Lotus komt die heel mooi uit de verf. In de improvisaties van “Gesualdo’s bovenkamer” komt er eerst een lieflijk volksliedje en daarna iets dat me doet denken aan een motief uit Shostakovich 10e symfonie, maar dan veel heftiger. Enescu is wat zwaar, maar ze komt er goed uit.

Esther Fernandez Olalla

Esther Fernandez Olalla

De volgende is Esther Fernandez Olalla, een studente van Karin Dolman in Rotterdam. Ze wordt begeleid door Roderigo Robles de Medina in het Concertstuk van Enescu, dat gaat prima! Ze heeft zeker voortgang gemaakt sinds de masterclass met Richard Wolfe vorige maand, waar ze ditzelfde stuk voorspeelde. “Skip Count” biedt een dramatische plot twist – Esther laat zich begeleiden door haar docent op altviool! Strict gesproken onreglementair, maar daarom ook best leuk. Het relatief gebrek aan een dwingende baspuls wordt wel deels goedgemaakt door zelfgemaakte swing. Not bad! De Mozart biedt een andersoortige personele première – want voor de eerste keer zien we een mannelijke violist op het podium, een secuur en muzikaal spelende Manuel Muñoz. Toch ontbrak in dit stuk muzikale spanning.

Vierdejaars KC-studente Sophie Vroegop komt nu op samen met Vera Werkman voor het Bes-groot duo van Mozart. Er wordt fijne samenklanken gemaakt, ondanks wat intonatiefoutjes is het wel mooi muzikaal. Enescu brengt ze goed

031

Sophie Vroegop

samen met Gerard Boeters, ze maakt goede dynamische spanningsbogen. Bij het stuk van Oene van Geel weer iets nieuws een live basgitarist! Dat swingt lekker. In “Gesualdo” weer een nieuwe vondst: improvisatie in gitaarmodus, altviool onder de arm.

Komt de volgende: William Murray. Mozart in Bes met Cordelia Paw is een waar feestje, om echt blij van te worden. In “Gesualdo’s bovenkamer” gaat hij hardop zingen, samen met zijn altviool wordt het een heus madrigaalkoor, geweldig! Maar zijn Enescu is nog beter, hier kan hij de kracht van zijn mooie diepe Amati altviool goed uitbuiten. Hij heeft een goede uitstraling op het podium, projecteert zelfvertrouwen en plezier in zijn werk. Hem zullen we ongetwijfeld in de volgende ronde terugzien.

Takehiro (“Take”) Konoye is de jongste deelnemer van het concours, maar zeker niet de geringste. Hij begint met Van Geel, een erg goede en virtuoze Skip Count. In Gesualdo laat hij zien dat hij ook heel goed overweg kan met klank. In het G-duo van Mozart speelt hij tot mijn verrassing niet samen met zijn tweelingzusje, waarmee hij al sinds jaren een prijsbeloonde viool/altviool duo vormt. Maar zijn samenspel met violist Shin Sihan mag er ook wezen. En hij sluit af met een zeer beheerste Enescu.

Hannah Shaw komt uit de categorie “allang afgestudeerden”, en heeft derhalve een behoorlijk volwassen vriendenkring. Als partner in het Bes-duo van Mozart heeft ze niemand minder dan Ben Gilmore bij zich, Oskar Back winnar van 2013. De stukken van Oene van Geel kan ze makkelijk mee uit de voeten, hoewel de improvisaties in “Gesualdo” niet de origineelste van allemaal zijn. Ze sluit af met Enescu samen met Daniël Kramer, een puike uitvoering, zij het misschien een beetje voorzichtig, in relatie tot haar ervaring.

We naderen het einde van de 1e ronde, nog maar 3 kandidaten te gaan. Het concertstuk

Michiel Wittink

Michiel Wittink en Margot Kolodziej

van Enescu hebben we inmiddels 15 keer gehoord. Michiel Wittink komt met uitvoering nummer 16, en niet onverdienstelijk. Sommige plekken vallen ten prooi aan stress-gerelateerd haastgevoel, maar hij rondt af met een elegante “telemark landing” (om maar een term uit de schansspringsport te lenen), en oogst daarmee verdiend applaus. De “Skip Count” is virtuoos gedaan, hij zit even wat achterop de beat, maar herstelt zich op tijd. In mijn oor een beetje jiddische invloed (a la Ernst Bloch) op de harmonieën in zijn Gesualdo-improvisaties. En hij sluit af met een opgetogen Mozart in G (samen met Margot Klodziej).

Joosep Ahun

Joosep Ahun

Hierna komt Joosep Ahun, masterstudent uit Den Haag. Zijn Van Geel heeft een eenvoudige maar eigenzinnige improvisatie die een zware wissel trekt op zijn bas-stembanden. Mozart in G samen met Eva de Vries is netjes, maar een beetje kleurloos als je mag vergelijken met de beste uitvoeringen tot nu toe. Gerard Boeters begeleidt alweer voor de 4e keer vandaag in Enescu. Zeker niet slecht, maar hoe goed? Die vraag begint nu steeds heftiger op te spelen in de hoofden van menig kandidaat.

Olga Kowalczyk

Olga Kowalczyk

De allerlaatste: Olga Kowalczyk opent met Mozart in G, zij wèl samen met haar zus, Maria. Nadeel voor haar is dat ik na een hele dag altvioolconcours niet meer weet of ik mijn oren goed kan vertrouwen. Maar volgens mij is er niet veel mis met deze Mozart. Na een “Skip Count” op volle toeren streelt de klankvorming in “Gesualdo” mijn vermoeide oren, en ook hier komt een zangstem in het spel. In het afsluitende Concertstuk melden mijn oren een paar ruwe plekken, maar zoals gezegd, die vertrouw ik nu al niet meer. Het is even doorbijten, maar ik geloof het maar al te graag als ik een prachtig opbouw naar het slotgedeelte hoor. Voilà! (of moet dat zijn: VIOLA!?): het is afgelopen.

Nu is de taak aan de jury. Er zijn in mijn boekje heel veel kanshebbers voor de 2e ronde. Ben benieuwd!

Drie kwartier later komt de uitslag – de volgende zijn door naar de 2e ronde:  Evgeniya Peschanskaya, Hessel Moeselaar, Martin Moriarty, Lara Albesano, Lotus de Vries, William Murray, Take Konoye en Hannah Shaw.

Succes allemaal, morgen (vrijdag) vanaf 11.30u in de Haitinkzaal!

O ja, nog even de volgende extra juryprijzen:
Beste Mozart: William Murray
Beste Van Geel: Take Konoye  (dat had m.i. wel Kellen McDaniel moeten zijn!)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
English Version:

We are up early today, in order not to miss a single note of the second day of this viola competition. The jury is clearly also eager to go.

Master student Lara Albesano kicks off the day with a very beautiful Mozart (in G major). The jazzy “Skip Count Sweet Miles” by Oene van Geel is technically very good, and performed with apparent ease! The Enescu was also very good, her playing is very mature. If I had to be very picky, a few times the sync with pianist Daniël Kramer is a tiny bit off. But she makes a clear statement here: There will be many competitors in the running for the 2nd round.

Kellen McDaniel hails from California, but currently studies with Zemtsov in The Hague. His opening statement is the Mozart duet in G, together with violinist Danielle Daoukayeva, with whom he has played for several years in the Babylon string quartet, and it shows. In spite of a few mistakes, it is a charming interpretation. The Enescu with Gerard Boeters is however played in ‘safe mode’. But then, preceded with a “one, two, one-two-three-four” – his “Skip Count” is easily the most catchy rendition so far, including a jumping bass player, alert timing and swinging energy.  The bass player also assists with some deeper undertones in the “Gesualdo” improv, which Kellen makes good use of. Interesting turn!

The Turkish student Kardelen Buruk starts off with Enescu. A bit timid in the introduction, but gradually she reaches a good state of flow. Her Mozart is also good. In the “Skip Count” she loses track of the bassist for a while, but recovers nicely in time to finish the piece with bravoura. In the Gesualdo her improv includes a lot of flageolet notes, and a few juicy Bartok-pizzicato’s.

And then Lotus de Vries offers us a nice surprise: Finally someone who has chose the “other” Mozart duo in B flat (KV424). It is technically more demanding, especially for the violinist. But the key is very suitable for a sounding viola voice, and Lotus really succeeds in making that happen. In the improvisations of “Gesualdo” we hear first a folk song and in the next part something that makes me think of a motif from the Shostakovich 10th Symphony, but then much more intense. Finally, her Enescu was a bit ‘heavy’ at times, but she came out all right in the end.

Next up is Esther Fernandez Olalla, a student of Karin Dolman in Rotterdam. She is accompanied by Roderigo Robles de Medina in the Enescu concert piece, and that goes very well! She has booked a lot of progress since the masterclass with Richard Wolfe in January. “Skip Count” offers a dramatic plot twist – Esther is accompanied by her teacher, on the viola! Strictly speaking against the competition rules, but that makes it all the more fun. The relative lack of a steady base pulse is compensated in part by self-induced swing. Not bad! The Mozart offers a different “first”, that of a male violinist, a quite steady Manuel Muñoz. But I missed musical “suspense” in this piece.

Fourth-year student Sophie Vroegop enters the stage with Vera Werkman for the B flat Mozart duo. Some nices harmonies are made together, and in spite of some intonation issues, there is enough musicality. She then moves on to Enescu (with Gerard Boeters), succeeding in making good dynamic arcs. In the piece of Oene van Geel she appears with a live bass guitarist! That swings nicely. In “Gesualdo” another new invention is brought up: Improvisation in guitar style, with the viola tucked under the arm.

Up next: William Murray. Mozart in B flat with Cordelia Paw is a musical feast! In “Gesualdo” he starts singing out loud, and in combination with his viola it suddenly becomes a madrigal choir, fantastic! But his true prowess shows in Enescu, where he can fully exploit the power of his sonorous, deep Amati viola. He has a good stage presence, projecting confidence and pleasure in his work. I’m sure we will see him in the next round.

Takehiro (“Take”) Konoye is the youngest contestant of them all, but far from the least capable. He starts out with Oene van Geel, with a very good and virtuosic “Skip Count”. In “Gesualdo” he demonstrates that he also knows what to do with tone coloring and sound production. In the Mozart G-major duo he plays – to my surprise – with Shin Sihan, rather than his own twin sister Mayu, with whom he has already won several prizes as a duo. But mr. Sihan certainly knows his Mozart, so no problem. Take closes out with a very well-controlled Enescu.

Hannah Shaw participates in the category of “postgraduates”, and as such she can tap into a very grown-up network fo musical friends. Hence, in the Mozart duo (B flat), she appears with Ben Gilmore, the 2013 Oskar Back competition winner. She also manages well with the pieces by Oene van Geel, although the improvisations in “Gesualdo” are not the most original ones. She finishes with Enescu, accompanied by Daniël Kramer, a fine performance, albeit perhaps a bit on the “risk-averse” side, in light of her already significant professional experience.

We are nearing the end of the 1st round, only 3 candidates left. We have now heard the Enescu piece 15 times. Michiel Wittink brings us number 16, and quite meritably so. Some spots fall victim to stress-induced hastening, but he closes out with an elegant “Telemark landing” (to borrow some ski-jumping terminology), and receives deserved applause for this feat. The “Skip Count” piece is done very virtuosically, for a short while he is slightly behind the beat, but recovers. His the Gesualdo-improvs have a Yiddish flavour, in an Ernst-Bloch-like sense. His “home stretch” is a jubilant Mozart in G, together with Margot Kolodziej.

After this comes Joosep Ahun, Master student from The Hague. His “Gesualdo” has a simple but wayward improvisation which makes a big demand on his bass vocal chords. Mozart duo in G with Eva de Vries is totally OK but a bit bland when compared to the best renditions so far. Gerard Boeters then accompanies the Enescu for the 4th time today. Joosep’s version is certainly not bad, but how good is it? This question looms in many a candidate’s mind right now.

The last candidate, Olga Kowalczyk, starts with Mozart duo in G. Unlike Take, she does play with her sister, Maria. A disadvantage for her is that I’m starting to distrust my ears after a whole day’s worth of viola competition. But as far as I can tell, there’s not much wrong with her Mozart. After a “Skip Count” at full speed, her tranquil sounds in the “Gesualdo” is soothing to my weary ears. She throws in some vocal cords for good measure. In the final rendition of the Concert piece my ears signal a few rough spots, but like I said, they’re not to be trusted anymore. Hanging on with my last bits of auditive concentration, I am so willing to believe that I just experienced a magnificent build-up towards the finale of this piece. Voilà! (or should that be VIOLA!?). It is finished.

Now the rest is up to the jury. In my book there are many people in the running for the 2nd round. I’m curious!

Three quarters of an hour later we have the verdict of the jury – the following people go on to the 2nd round:  Evgeniya Peschanskaya, Hessel Moeselaar, Martin Moriarty, Lara Albesano, Lotus de Vries, William Murray, Take Konoye and Hannah Shaw.

We wish you good luck tomorrow (Friday), starting at 11.30h in the Haitinkzaal!

Almost forgot, there were two extra jury prizes:
Best Mozart: William Murray
Best Van Geel: Take Konoye  (that should have been Kellen McDaniel, IMHO!)